Home Contact  

ANBI verantwoording

De Stichting tot Behoud van de Cadzandse dracht heeft de ANBI status.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting tot Behoud van de Cadzandse dracht
KvK nummer: 20165835
RSIN/Fiscaal nummer: 821820084
Website adres: http://www.cadzandsedracht.nl
E-mail: info@cadzandsedracht.nl
Adres: Dorpsstraat 28
Postcode: 4505 AP
Plaats: Zuidzande

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden:
Voorzitter: mevrouw E.A. Kornelis-van den Dikkenberg
Secretaris: mevrouw L.L. Kools-Flikweert
Penningmeester: de heer R.E.E. Vermorken
Overige bestuursleden: mevrouw J.T. de Hulster en de heer A.P. Kools

Doelstelling
Het bijdragen aan de instandhouding van een representatieve collectie Cadzandse dracht. Het vergroten van de kennis over de Cadzandse dracht. Het meer bekendheid geven aan de oorsprong en ontwikkeling van de Cadzandse dracht.

Vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt verkregen door vergoedingen voor dienstverlening, subsidies, giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, danwel andere wettige baten.

Beleidsplan:
De Stichtingsdoelen vormen de basis voor het opstellen van het beleidsplan.
Middels een jaarplan en het jaarverslag, worden de jaarlijkse beleidsdoelen opgesteld en geƫvalueerd.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben alleen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vragen?
Voor nadere toelichtingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via: info@cadzandsedracht.nl

Financiƫle verantwoording:
Balans, verlies- en winstrekening 2023